Campus Security
COVID-19

Giành được Giải thưởng Lãnh đạo Xanh 2021AREA và hướng tới một trường đại học xanh bền vững quốc tế

Date:2021/11/24

Giải thưởng Doanh nghiệp có trách nhiệm Châu Á  2021 AREA (Asia Responsible Enterprise Awards) đã được công bố vào ngày 2 tháng 9. Đại học Chang Jung đã giành được Hạng mục Lãnh đạo Xanh, giúp cho những nỗ lực bền vững lâu dài của trường chúng tôi được quốc tế công nhận. "màu xanh GREEN" của trường chúng tôi được định nghĩa lại là "Kết nối toàn cầu Globally connection ", "Trách nhiệm xã hội social Responsibility", "Gắn kết địa phương  locally Engagement", "Bảo tồn sinh thái Ecological conservation" và "Giáo dục tự nhiên  Natural education". Kết nối quốc tế được định hướng, đáp ứng với các đối tác toàn cầu của SDG17, và tích cực mở rộng giáo dục bền vững. Về mặt trách nhiệm xã hội, nó đáp ứng với sức khỏe và hạnh phúc của SDG3, chất lượng giáo dục SDG4, việc làm và tăng trưởng kinh tế SDG8, đồng thời tích cực tham gia vào Chương trình thực hành trách nhiệm xã hội của trường đại học (USR). Cày sâu trên mặt đất, cấy ghép khái niệm bền vững vào mô hình kinh doanh và thúc đẩy nông dân nhỏ địa phương xây dựng nền kinh tế vòng tròn thân thiện. Để bảo tồn sinh thái, nó đáp ứng với việc làm sạch và vệ sinh nước SDG6 và năng lượng giá cả phải chăng SDG7, thực hiện tiết kiệm năng lượng từ các chính sách riêng của trường và thực hiện mua sắm xanh. Giáo dục thiên nhiên được định hướng và ứng phó với các thành phố bền vững SDG11, hành động khí hậu SDG13 và sinh thái trên cạn SDG15. Kể từ năm 2002, trường đã bảo vệ suối Erren  cùng với Trung tâm Bảo tồn Sông. Năm 2016, lớp Hành động Giáo dục Môi trường và viện Thực nghiệm Quốc tế của Giáo dục Môi trường được thành lập và Erren đã được đưa ra.

Gotop Top